schoolreglement 2017-2018

WELKOM

hallo, nieuwe leerling van Basisschool De Zonnebloem,

Ik wil je graag van harte welkom heten in De Zonnebloem. We hopen dat je je hier snel thuis zal voelen en wensen je een fijne, leerrijke tijd toe. In onze school leren en werken we respectvol samen, leerlingen en leerkrachten, hand in hand. 

Beste ouders,

Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor

uw kind. Wij zijn een katholieke basisschool en streven een eigentijdse, christelijk geïnspireerde opvoeding na. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks samen inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.

Terecht mag u van onze school goed onderwijs verwachten. Dit alles in een respectvolle en familiale omgeving waar elk kind zijn of haar plaatsje vindt.

Dit schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die

onze leerlingen en hun ouders hebben.

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat

u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.

We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam

stelt.

We wensen jullie een onvergetelijke tijd in onze school!

Het schoolteam


Inhoudstafel schoolbrochure

Deel 1: Opvoedingsproject

 • De pijlers van ons opvoedingsproject
 • Concretisering van ons opvoedingsproject
 • Onze oproep aan de kinderen

Deel 2 : Schoolreglement en informatie

 • Schoolstructuur
 • Schoolorganisatie
  - Schooluren
  - Voor- en naschoolse opvang
  - Middagpauze
  - Vakanties
  - Huiswerk
  - Agenda
  - Evaluatie en rapport
  - Lichamelijke opvoeding
 • Samenwerking
  - oudercontacten en infoavonden
  - Multi-Disciplinair-Overleg (MDO)
  - Zorgcoördinator
  - CLB
  - Commissies
 • Inschrijven van leerlingen
  - inschrijvingsperiode
  - weigeren
 • Organisatie van de leerlingengroepen
 • Afwezigheden
  - Wegens ziekte
  - Andere afwezigheden
  - Problematische afwezigheden
 • Eén- of meerdaagse uitstappen
 • Getuigschrift basisonderwijs
 • Onderwijs aan huis
 • Orde en tuchtmaatregelen
 • Bijdrageregeling
 • Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
 • Verzekering
  - Wat dekt de verzekering
  - Waar geldt de verzekering
  - Wat te doen bij een ongeval
 • Welzijnsbeleid
  - Preventie
  - Verkeersveiligheid
  - Medicatie
  - Rookverbod
  - privacy
 • Omgangsvormen
 • Revalidatie en logopedie
 • Niet toegelaten op school

Deel 3 Infobrochure onderwijsregelgeving (op te vragen of te consulteren op het web)

Deel 4 Bijlagen

Bijlage 1: Organogram van de school + organisatie van het lestijdenpakket

Bijlage 2 : Kalender voor het schooljaar 

Bijlage 3: Afwezigheidsbriefje wegens ziekte

Bijlage 4: Richtinggevende lijst van bijdragen die per schooljaar kunnen worden doorverrekend aan de ouders.

Bijlage 5: Enkele formulieren (indien van toepassing)


Deel 1: Opvoedingsproject

Onze school is een katholieke school. Tijdens de lessen in de kleuterschool komen godsdienstige momentjes dus vaak voor. In de lagere school worden er 3 lestijden godsdienst gegeven. Tijdens belangrijke momenten in het kerkelijk jaar, gaan we naar de kerk of komt de priester naar onze school. We gaan respectvol om met elkaar en verwachten dat alle kinderen zich respectvol gedragen tijdens godsdienstlessen en vieringen.

 

1.1       DE PIJLERS VAN ONS OPVOEDINGSPROJECT

De maatschappij verandert snel, het is een boeiende tijd om kinderen op te voeden.  We doen ons uiterste best voor een goede toekomst van onze kinderen. Daarom

 1. is onze opvoeding gericht op het leven: we vinden het belangrijk dat onze leerlingen de waarden leren kennen die wij belangrijk vinden zoals verdraagzaamheid, vrede, eerlijkheid, goedheid,….
 2. streeft onze opvoeding naar totale persoonsvorming: We willen de talenten van uw kind zoveel mogelijk ontdekken en ontwikkelen. We zetten ons in om onze leerlingen veel te leren. Maar we willen ook dat ze alleen kunnen werken en dat ze opnieuw proberen als iets niet lukt. We wensen dat ze ontdekken waar ze gelukkig van worden en dat ze leren op een fijne manier met elkaar om te gaan.
 3. getuigt onze opvoeding van een voorkeurliefde voor de zwaksten: Alle kinderen  zijn bij ons welkom.
  We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft en hebben een bijzondere aandacht voor kinderen waar het wat moeilijker voor gaat. We zoeken naar aangepaste leerhulp en begeleiding, bieden een luisterend oor,…
 4. steunt onze opvoeding op een persoonsbevorderende relatie. Om uw kind te helpen groeien, willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van 'harte' les geven en moeten aanvoelen dat we 'een hart' hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. We zijn als leerkrachten zelf respectvol, beleefd zodat de kinderen van ons het goede voorbeeld leren.
  We staan als leerkrachten  naast  de kinderen en proberen hen zoveel mogelijk positief aan te pakken. Indien nodig, worden duidelijke grenzen gesteld. We verwachten dat de kinderen onze ‘neen’ aanvaarden en respecteren.
 5. onze opvoeding heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding

In onze school bekennen we kleur. We gaan respectvol om met ieders overtuiging.  Toch willen we over God spreken zodat de kinderen Hem kunnen leren kennen want Hij heeft getoond hoe we goed kunnen leven.  We geloven dat 'kleine en grote mensen' door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Hopelijk zullen uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de christelijke cultuur die op onze school voelbaar is.

 1. onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking

Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk om te zetten.

Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze 'samenwerking' lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals het CLB en steun van de lokale gemeenschap.

Vooral ook hopen wij op uw hulp als ouder omdat we samen meer kunnen bereiken dan alleen.

1.2       CONCRETISERING VAN ONS OPVOEDINGSPROJECT

In onze klas en onze school werken we hieraan door…

 • een christelijk maatschappijbeeld mee te geven via godsdienstlessen, eucharistievieringen
 • ieder kind te aanvaarden zoals het is; respectvol om te gaan met iedereen.
 • iedereen maximale ontwikkelingskansen te bieden via verschillende activiteiten.

                                  - differentiatie (zowel naar beneden als naar boven toe), met aangepaste uitleg, materialen, boeken,…

                                  - nauwe samenwerking met  en hulp van het CLB-anker;

                                  -  vier-sporenbeleid waarbij kinderen zichzelf inschatten. Op deze manier leren de leerlingen zelfstandig

                                       werken op eigen niveau.

                                  - projectwerk waarbij leerlingen elkaar helpen;

-  een degelijk onderbouwd leerlingvolgsysteem gedigitaliseerd op questi.

- regelmatig MDO (multidisciplinair overleg : een overleg met de klasleerkracht, de directeur  en het CLB-anker.

 • natuurexploratie via uitstappen
 • sportieve initiatieven te nemen:

       - zwemmen voor alle klassen vanaf de derde kleuterklas;

       - sportdagen, schaatsen, , deelname aan SVS-activiteiten op woensdagnamiddag

Ook de juffen en de meesters leren altijd bij en dit op verschillende manieren! Elk schooljaar zijn er pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen waar bepaalde thema’s besproken en bestudeerd worden. Onze leerkrachten volgen bijscholingen, gaan bij elkaar op klasbezoek. De directeur  gaat bij startende leerkrachten meermaals op klasbezoek en ook andere leerkrachten worden via klasbezoeken, functionerings- en evaluatiegesprekken opgevolgd en gecoacht.

Als school vinden wij het belangrijk om een goede relatie te hebben met alle betrokkenen ( schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen,CLB,..) We willen op een fijne manier samenwerken met de ouderraad en de schoolraad.

Kinderen die hun eerste communie willen doen, kunnen aansluiten bij de parochie van de Boven-Lo of Blauwput. De voorbereiding gebeurt buiten de lesuren door een vrijwilliger. Enkele keren zullen deze kinderen naar de kerk gaan om samen met de andere kinderen de viering te oefenen.  

Pesten op school

We proberen pesten zoveel mogelijk te voorkomen door de leerlingen goed te observeren, dit zowel tijdens de klasactiviteiten maar ook gedurende de speeltijden, door op drukke momenten de speelplaats op te delen zodat de kinderen van de lagere school en de kleuters elk hun eigen plaatsje hebben. We zorgen voor fietsjes en speelgoed en laten de kinderen zoveel mogelijk op het grasveld  ( bij goed weer) zodat ze fijn kunnen spelen. In de speelgoedkast vinden de kinderen van de lagere school allerlei speelgoed waar ze buiten mee kunnen spelen.

Alle leerkrachten proberen extra aandacht te besteden aan pestgedrag. We proberen snel te reageren op pestsituaties en het probleem met de kinderen te bespreken. Zowel de pester als de gepeste worden dan tijdelijk extra opgevolgd. Meer uitleg vindt u op onze website.  

Zorg

Zorg op school vinden we erg belangrijk, dat is ook meteen één van de troeven van onze school. Onze klasleerkrachten zorgen voor een brede basiszorg o.a. door het viersporenbeleid en zetten zich klasoverschrijdend in. We kozen ervoor om een extra juf in de eerst graad te voorzien om zo een vlotte overgang naar de lagere school mogelijk te maken.

Wat doen onze zorgleerkrachten zoal?

Voor de leerlingen:

 • Met een onderdeel van de leerstof helpen.
 • Luisteren naar hun verhaal en er samen over nadenken.
 • Werken aan problemen zoals faalangst, huiswerk aanpakken, pesten, conflictsituaties, moeilijkheden thuis, …

 

Voor de leerkrachten:

 • Meezoeken naar aangepast materiaal en werkvormen voor de klas,
 • groepjes mee begeleiden in de klas, de klas overnemen tijdens overlegmomenten van de leerkracht,
 • projecten in de klas mee ondersteunen…

 

Voor de ouders:

 • Helpen met vragen rond huiswerkbegeleiding, opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, …

1.3       ONZE OPROEP AAN DE KINDEREN

 1. Op school respecteer ik de leefregels

Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet.

 • Ik ben vriendelijk tegen de andere kinderen.
 • Ik toon respect voor de anderen.
 • Vechten, ruzie maken of pesten doe ik niet.
 • Ik zet anderen niet aan om iets fouts te doen.
 • Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan.
 • Op school gebruik ik een voorname taal, ik spreek Algemeen Nederlands.
 • In de gang en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leerkrachten.
 • Eerlijk zijn en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd bij ons op school.
 • Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.

Veiligheid

 • Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben.
 • Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg.
 • Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.
 • Ik verlaat de speelplaats niet zonder toelating.
 • Ik verlaat de school nooit zonder toelating.
 • Ik ga rustig van en naar de klassen.
 • Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen.
 • Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school.

Tijdens de speeltijden

 • Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas.
 • Ik speel sportief zonder ruw te zijn.
 • Ik blijf niet rondhangen en speel niet in de toiletten of de gangen.
 • Ik draag mee zorg voor de orde op onze speelplaats.
 • Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht.

Tijdens het middagmaal

 • Mijn eten breng ik mee in een brooddoos met mijn naam er op.
 • Ik breng water mee in een drinkbus of neem een beker van de school.
 • Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee.
 • Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding.
 • Ik eet beleefd.
 1. Op school volg ik ook de leerregels
 • In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken.
 • Ik kies bewust of ik alleen aan de slag kan, naar de instructie van de leerkracht luister of naar het miniklasje ga.
 • Als ik iets niet versta, vraag ik om uitleg : voor, tijdens of na de les.
 • Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk.
 • Ik zorg ervoor dat ik altijd het gevraagde materiaal mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles.
 • Ik draag zorg voor mijn eigen materiaal, dat van anderen en dat van de school.

 

Deel 2: Schoolreglement

 

2.1       SCHOOLSTRUCTUUR

 

Onze school is een basisschool (kleuter- + lager onderwijs)

Vrije Basisschool De Zonnebloem

Ortolanenstraat 2

3010 Kessel-Lo

0490118517

Website:  www.dezonnebloemkessello.be

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Directie: Katrien Helsen

Secretariaat:       Mimi Van Ceulebroeck

                              e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Buiten de schooluren is de directeur (in noodgevallen) ook telefonisch te bereiken op het nummer: 0490/118433

 

Schoolbestuur   

vzw Katholiek Onderwijs Kessel-Lo

            Patroonschapstraat 5

                  3010 Kessel-Lo

        Voorzitter: Herve Wellens

               Met als scholen:

                                            Vrije Basisschool Vlierbeek

                                            Vrije Basisschool Boven-Lo

                                            Vrije Basisschool De Zonnebloem

                                            Vrije Lagere School Blauwput

                                            Vrije Kleuterschool Blauwput

en haar gesubsidieerde personeelsleden van volgende onderwijsinstellingen Vrije Basisschool BovenLo + Zonnebloem

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor de algemene werking van de school.

 

Schoolteam
De leerkrachten, de directeur, het administratief en onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam.

Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuter- en lager onderwijs. Deze groepen werken intens samen.

Het organigram van de school vind je in bijlage .

 

Ouderraad, pedagogische raad en schoolraad

De inspraak van ouders en leerkrachten in het schoolbeleid gebeurt via de ouderraad, de pedagogische raad en de schoolraad. Deze raden formuleren adviezen en sturen vertegenwoordigers naar de schoolraad.

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  Elke ouder die wenst, kan toetreden tot de ouderraad.

Voorzitter ouderraad:

Een schoolraad is verplicht in iedere school. De schoolraad adviseert, overlegt of geeft zijn instemming over het schoolbeleid. Het schoolbestuur is bijvoorbeeld verplicht om met de schoolraad te overleggen over het schoolreglement, over de lijst van de bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd en de afwijkingen daarop, over de organisatie van extra-muros en parascolaire activiteiten.

Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding respectievelijk door de ouderraad en de pedagogische raad van de leerkrachten tijdens de personeelsvergadering aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Samenstelling schoolraad:

–  Leerkrachten: Eva Sonck, Magali Willems

–  Ouders:  Friso De Clercq, voorzitter, Shalini ( plaatsvervangend lid)

–  Lokale gemeenschap: Wannes Brangers of Pelle Bruyland, Chiro + Anne Claes, Riso

2.2       ORGANISATIE ZONNEBLOEM

 

SCHOOLUREN Zonnebloem

Voormiddag: 8u35-12u10 (ook op woensdag)
Namiddag: 13u20-15u20

We starten en eindigen stipt!

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt er gevraagd om op tijd op school te zijn. Op tijd komen heeft erg veel voordelen:

- Je kan nog iets tegen de juf of meester zeggen,

- Het onthaal is een erg belangrijk moment waarbij de kinderen veel leren.

- De les wordt niet gestoord. 

Wij vragen aan ouders, grootouders en aanverwanten  om tijdens de schooluren zelf geen contact te zoeken met de kinderen, ook niet tijdens buitenschoolse activiteiten. Indien het nodig is uw kind te contacteren tijdens de schooluren, verloopt dit steeds via volgend nummer 0490118517

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

De opvang in onze school is bedoeld om kinderen op te vangen van ouders die werken zijn. Kinderen van ouders die zelf nog blijven op school, worden niet door Ingrid ingescand maar het houdt ook in dat zij niet voor deze kinderen verantwoordelijk is.

De binnenschoolse opvang werd overgenomen door de stad Leuven. Zij geven aan elke leerling een huishoudelijk reglement mee dat ondertekend moet worden. Sinds schooljaar 2012-2013 gebeurt de registrering met een i-pad .

Met een I-pad wordt elk kind dat om 15u45 nog op school is geregistreerd ( behalve de kinderen die naar een bredeschool-activiteit gaan)

De kinderen brengen zelf een koekje of een drinkbus ( met water )mee. Als versnapering liefst een stukje fruit of een droog koekje (geen snoep of chocoladekoeken).
Indien de kinderen later dan 18u00 worden afgehaald, wordt er een boete aangerekend van 5 euro per kwartier, dit is de werkelijke kost van een opvangjuf.  Indien men verwacht te laat te komen gelieve dan de opvang te verwittigen op het nummer 0490118517

 

Uren:

O  ’s morgens vanaf 7u00 tot 8u00

O  ’s avonds van 15u45 tot 18u00

O  Woensdag is er naschoolse opvang tot 16u

O   

Organisatie:

Ochtendopvang: De kinderen worden opgevangen in de kleuterspeelzaal. De ingang is aan de zijkant van de school.  Alle kinderen die vóór 8u00 naar school komen gaan naar de ochtendopvang. Vanaf 8u00 neemt de juf van de ochtendbewaking  de kinderen mee naar de speelplaats. Kinderen waarvan de ouders blijven tot aan de bel, worden niet naar de opvang gebracht maar blijven buiten wachten tot de speelplaatsbewaking ( Juf Ingrid + een leerkracht) aanwezig is.

Avondopvang:
Om 15u45 start de naschoolse opvang. Alle kinderen die niet opgehaald zijn voor 15u45, blijven in de opvang op school. Deze gaat door in de turnzaal of buiten op de speelplaats bij mooi weer.

Vergoeding: 45 cent per begonnen kwartier per kind. Voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig in de opvang verblijven, wordt er een gezinskorting toegepast ( 2de kind: 20%,3de kind: 30%, 4de en 5de kind 40 %),

De afrekening gebeurt door vzw Kinderopvang Leuven 

Boete voor laattijdig afhalen: 5 euro per begonnen kwartier

Verantwoordelijke(n):

Ingrid Segers ( vanaf 17 september 2014)

Er is een samenwerking met het kinderdagverblijf “Het Eekhoorntje. De volledige organisatie ligt in handen van “Het Eekhoorntje” (tel 016/25 12 77 – Guldensporenlaan 65, 3010 Kessel-Lo).

 

MIDDAGPAUZE

Uren: 12u10-13u20

Eten:
Iedereen eet in de refter. Kinderen van de lagere school kunnen kiezen om eerst te spelen en later naar de refter te gaan. Iedereen heeft gegeten voor 13u. Ouders die in de mogelijkheid zijn hun kleuters ’s middags thuis te laten eten en rusten, vragen we hun kind tegen ten laatste 13u20 terug naar school te brengen.

De kinderen brengen een drinkbus met water mee. Indien deze leeg is, mogen ze deze bijvullen aan de kraan.

 

VAKANTIES

Zie bijlage

Vrije dagen

Zie bijlage

Studiedagen

Zie bijlage

 

HUISWERK

Doelen:

–  de kans om zelfstandig werk te maken en te organiseren

–  een regelmaat onderhouden

–  inoefenen en automatiseren van de leerstof

–  het werk leren plannen

Afspraken:

HUISWERK

Wij geven zo weinig mogelijk huiswerk mee. Bij de jongste kinderen zal dit uitsluitend gaan over automatiseringsoefeningen. In hogere leerjaren kunnen er wel te leren lessen meegegeven worden. Uitgestelde oefeningen van in de klas worden niet meegegeven.

                            

AGENDA

Doel:

De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel wanneer je je kind zelf niet naar school kan brengen en je toch iets aan de leerkracht wil zeggen. In de schoolagenda staan de huistaken, de te leren lessen maar ook de andere mededelingen.. Wij vragen de ouders om de agenda geregeld na te zien en een handtekening te zetten. In de kleuterschool is er een heen- en weerkaftje.

 

EVALUATIE EN RAPPORT

Doel:

–  om te zien wat uw kind reeds kan (of geleerd heeft);

–  om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind heeft;

–  om de leerkracht en u een beeld te geven over de vorderingen.

De toetsen worden georganiseerd naar :

–  de leerkracht toe om zijn onderwijshandelen te kunnen richten;

–  de kinderen toe om hen te tonen wat zij wel of niet kunnen (kennen);

–  de ouders toe zodat zij die vorderingen thuis kunnen volgen.

Interdiocesane proeven voor het 6de leerjaar
Dit zijn toetsen die opgemaakt worden door een werkgroep van leerkrachten en pedagogische begeleiders.  Deze toetsen worden in veel vrije scholen in Vlaanderen gebruikt.  Ze betreffen de hoofdvakken rekenen, taal en wereldoriëntatie.  Voor de rapporten worden deze toetsen aangevuld met andere toetsen uit de gebruikte methodes en andere toetsen die niet tot de hoofdvakken behoren.

Diagnostische toetsen
Om de leerbedreigde kinderen op te vangen binnen de school en om te achterhalen waar kinderen struikelen in het leerproces, worden ook diagnostische toetsen opgemaakt en gegeven.  Deze toetsen worden vooral gebruikt door de leerkracht, de zorgcoördinator en het CLB.  Ze zijn bedoeld als aanzet tot een degelijk behandelingsplan van de moeilijkheden.

In de lagere school gebruiken we de LVS-proeven van spelling en wiskunde.  Deze worden bij het begin, in het midden en op het eind van het schooljaar afgenomen maar worden niet ter inzage mee naar huis gegeven.

Toetsen ter inzage
Na de toetsenperiode worden de toetsen meegegeven met uw kind zodat u ze kan bekijken.  Zij geven een (gedeeltelijk) beeld van de opgevraagde leerstofpunten.  U kunt als ouder ook zien welke delen goed gekend waren en over welke punten het kind eventueel struikelde.  Wij vragen de toetsen te ondertekenen en de volgende dag met uw kind mee te geven naar school.  Op het einde van het schooljaar worden de toetsen in het schoolarchief bewaard. Het eindrapport wordt slechts overhandigd als de gehandtekende toetsen terug aan de school bezorgd werden.

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Aanbod:
Elke week hebben de kinderen ten minste 2 lesuren lichamelijke opvoeding. De turnlessen gaan door in de turnzaal en worden gegeven door juf Leen in de kleuterschool en meester Martijn in de lagere school.

Kleding ( alleen voor de lagere school) :

Om sociale, hygiënische en praktische redenen wordt gevraagd dat de kinderen een turnzak meebrengen  met daarin de turnkledij aan te kopen in de school.

 

ZWEMMEN

Aanbod: Alle kinderen van de lagere school gaan om de veertien dagen zwemmen in het gemeentelijk zwembad van Kessel-Lo. De kleuters van de derde kleuterklas krijgen watergewenning vanaf nieuwjaar (ook om de twee weken).

Kleding: Iedereen draagt een zwem-/badpak. Liefst geen juwelen (uurwerken, lange oorbellen). Lange haren worden samengebonden in een staart.

       

 

2.3       SAMENWERKING MET OUDERS: ENGAGEMENTSVERKLARING     SCHOOL-OUDERS

 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen  en het effect ervan  evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een informatieavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht en met de manier van werken.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport van uw kind. In oktober, december, februari, april en juni ontvangt uw kind een rapport. Dat dient u ondertekend aan de klastitularis terug te bezorgen.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

De dagelijkse contactmogelijkheden
Elke dag heeft u als ouder de mogelijkheid om elke leerkracht te spreken (ook L.O.- en zorgleerkracht). 

U kunt dit doen voor of na de lessen.  Gelieve de leerkracht hiervan op voorhand te verwittigen.

De directie kan u telefonisch bereiken voor een afspraak: 0490118433.  Indien u de directie persoonlijk wenst te spreken, aarzel niet om contact op te nemen.  Er zal altijd tijd gemaakt worden.  We vragen om problemen zo vlug mogelijk met de juiste betrokken persoon te bespreken.  Voor elke moeilijkheid proberen we samen in overleg de juiste oplossing te zoeken.

Klassikale infoavond  
Begin september is er de infoavond voor ouders van de leerlingen van de kleuterschool en de  lagere school.  Hier wordt meer verteld over de werking van de klas,   Elke ouder naar de klas van zijn kind . Daar krijg je allerhande info over de werking van de klas, de klasafspraken,….

Oudercontact voor de ouders van alle kinderen in de lagere school

Na de herfstvakantie, de krokusvakantie en vóór de zomervakantie is er het individuele oudercontact voor alle ouders van alle kinderen in de lagere school.

Het oudercontact is een gesprek tussen ouders en leerkracht en betreft het welbevinden en betrokkenheid, de leerprestaties en het gedrag van uw kind.  Dit oudercontact gaat meestal door tussen 16u00 tot 20u00.

Data: Deze worden via een brief bij het begin van het schooljaar aan de ouders meegegeven. (zie bijlage 2)

Als u zich echter zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. (Gelieve dit niet tijdens de lestijden of toezichten te doen , maar op een vrij moment. ) Maak dus het best eerst een afspraak.

Wij verwachten dat u zich als ouder  samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u  niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een  leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Multi-Disciplinair-Overleg (MDO)
Binnen de schoolmuren is ook geregeld overleg over de kinderen tussen de klastitularis, de directeur, het CLB en de zorgcoördinator. Het kan zijn dat u na zo’n intern overleg uitgenodigd wordt om onze bevindingen te bespreken. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven voor de toekomst. U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek via een briefje.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator coördineert de zorg op school.  Je kan haar  steeds aanspreken indien u om een of andere reden bezorgd bent over je kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.


Zie infobrochure onderwijsregelgeving

Centrum voor leerlingenbegeleiding

VCLB Leuven

Karel Van Lotharingenstraat 5

3000 Leuven

016/28 24 00

Contactgegevens begeleider CLB:  

Lagere school: Joke Van der Vurst: 0490645109, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kleuterschool: Nicole Keppens : 04906451233 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens arts CLB:                             Ann Vanderroost 016/28 24 65

                                                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens verpleegster en/of maatschappelijk werker CLB:

                                                                          Ann Dreelinck 0490/64.51.25                                                                                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Schooljaar 2018-2019

Scholen  basisonderwijs

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met:

 

VCLB Leuven

Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven

016 28 24 00

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.vclbleuven.be

 

In elke school is een CLB-team gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding. De CLB-anker is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten en is op bepaalde vaste tijdstippen aanwezig op school. De arts en paramedisch werker staan in voor de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen over gezondheid. De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze school vind je:

-  op de website van de school;

-  op de website van VCLB Leuven (www.vclbleuven.be > praktisch > scholen);

-  in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar.

1.   Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende domeinen:

Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.

Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.

Preventieve gezondheidszorg: als je vragen hebt over je lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.    

Psychisch en sociaal functioneren: als je je niet goed in je vel voelt.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker naar gepaste schoolexterne hulp. Voor intensieve vormen van begeleiding binnen de integrale jeugdhulp kan het CLB een aanvraagdossier opstellen.

Het CLB heeft een bijzondere opdracht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De CLB-medewerkers brengen in overleg met leerling, ouders en school de wenselijke aanpassingen in kaart. Ze kunnen onder bepaalde voorwaarden een gemotiveerd verslag opstellen dat recht geeft op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs of een verslag om buitengewoon onderwijs of een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs te volgen.

Om tijdig bepaalde gezondheids- of ontwikkelingsproblemen op te sporen, organiseert het CLB in bepaalde leerjaren een systematisch contactmoment (vroegere medisch onderzoek). In de toekomst zal er in het basisonderwijs  voor de leerlingen van de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar en het zesde leerjaar  een systematisch contactmoment zijn.  Deelname aan dit systematisch contactmoment is verplicht.

Leerlingen kunnen bij het CLB gratis bepaalde inentingen krijgen. Het CLB geeft ook advies bij besmettelijke ziekten.

In de loop van het schooljaar krijgen de betrokken leerlingen en ouders concrete informatie over de systematische contacten en het aanbod van inentingen.

2.   Hoe werkt het CLB?

CLB-medewerkers bieden hulp op jouw vraag of op vraag van je ouders of leerkrachten. Zij werken samen met jou aan oplossingen. Je beslist zelf over de stappen in de begeleiding. Je ouders worden zo veel mogelijk betrokken. Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel gestart als jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) hiermee instemmen.

Leerlingen en ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de systematische contactmomenten, preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten en de begeleiding bij afwezigheidsproblemen. Het systematisch contact gebeurt door de CLB-arts en paramedisch werker. In uitzonderlijke gevallen kan je vragen om het onderzoek niet te laten gebeuren door een bepaalde medewerker. Hiervoor neem je contact op met de directeur van het CLB.

Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische leefsituatie of een vermoeden van kindermishandeling nemen zij in elk geval initiatief tot overleg of begeleiding.

De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB maken zij deel uit van een team van collega’s. Zij overleggen regelmatig met elkaar.

De begeleiding van het CLB is gratis.

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle informatie.

 

3.   Het CLB-dossier

Het CLB maakt van elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra de leerling een eerste keer in een school is ingeschreven. In het CLB-dossier worden de gegevens van de systematische contacten en begeleidingsgegevens genoteerd. Dit gebeurt volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, wordt je dossier 10 werkdagen na je start in onze school automatisch bezorgd aan VCLB Leuven. Als je dit niet wenst, moeten jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) binnen de 10 werkdagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat je vorige school begeleidt. De volgende gegevens worden in elk geval overgedragen: identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (systematische contacten, afwezigheidsproblemen), een kopie van het gemotiveerd verslag (indien van toepassing), een kopie van het verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs of een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs (indien van toepassing).

Jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) kunnen kennisnemen van de gegevens in je CLB-dossier. Dat  gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden. Je hebt geen toegang tot gegevens die de privacy van anderen schenden.

4.   Wat te doen bij een besmettelijke ziekte?

Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Om besmettingsrisico’s te beperken moet de CLB-arts zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke aandoeningen. Voor de volgende besmettelijke ziekten moet een melding gebeuren: bof, voedselinfectie, buiktyfus, difterie, escherichia coli infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis B, impetigo (krentenbaard), kinkhoest, kinderverlamming (polio), mazelen, roodvonk, (scarlatina), schurft (scabies), schimmelinfectie van de huid, shigellose en tuberculose. Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact met de CLB-arts.

De melding aan het CLB (016-28 24 00) kan gebeuren door de ouders zelf, door de behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Voor dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kan men de dienst infectieziektebestrijding contacteren op het nummer 02-512 93 89.

De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de noodzakelijke maatregelen.

5.    Samenwerking school-CLB

Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. De hulp van CLB is aanvullend op de zorg die de school zelf biedt aan leerlingen.

School en CLB maken afspraken over de leerlingenbegeleiding en maken hun aanbod bekend aan de leerlingen en hun ouders via verschillende kanalen (schoolbrochure, website, infoavond,  …).

CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school wel goed.

Als de interne zorg op school niet volstaat, bespreken de directie, de zorgcoördinator en  de CLB-anker zorgvragen van leerlingen, ouders en leerkrachten en maken ze afspraken over verdere stappen in de begeleiding.

School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover die voor de begeleiding op school noodzakelijk zijn. Het CLB mag enkel informatie uit het CLB-dossier doorgeven aan de school als de leerling (+12 jaar) of ouders (-12 jaar) hiermee instemmen.

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen in het beleid van de school signaleren of de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. De school heeft ook recht op ondersteuning bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Tegen deze signaalfunctie en consultatieve ondersteuning door het CLB kunnen de leerling of ouders zich niet verzetten.

 

 

 

 

 

COMMISSIES  

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Leuven (LOP)

Barbara Janssens

Deskundige-ondersteuner LOP BAO en SO Leuven

  Correspondentieadres: E. Mathieustraat 30 - 3000 Leuven

 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Koning Albert-II laan 15

1210 Brussel

 

2.4       INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN  (zie ook infobrochure onderwijsregelgeving)

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Bij een gemotiveerd verslag wordt er ingeschreven onder ontbindende voorwaarden, als ouders dit niet melden bij de inschrijving wordt de inschrijving automatisch veranderd in een inschrijving onder ontbindende voorwaarden.

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool Zonnebloem dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in Zonnebloem.

Voorwaarden om naar het 1ste leerjaar te gaan

Kinderen die in het schooljaar 6 worden, worden toegelaten tot het eerste leerjaar mits ze minstens 220 halve dagen in de derde kleuterklas doorbrachten. Het zijn de ouders die beslissen of hun kind een jaar langer in het kleuteronderwijs blijft of toch naar het eerste leerjaar gaat.

Als een kind dat schooljaar geen 220 halve dagen aanwezig was in de derde kleuterklas, is het de klassenraad van de lagere school die beslist of het kind al dan niet toegelaten wordt tot het eerste leerjaar.  De school deelt de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon onderwijs mee uiterlijk de tiende  schooldag van september ( of indien later ingeschreven, uiterlijk 10 schooldagen na de inschrijving). In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Wanneer deze termijnen overschreden worden, is de leerling ingeschreven.  Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, moet deze beslissing schriftelijk meegedeeld en gemotiveerd worden.

De taalproef voor onvoldoend aanwezige kleuters vervalt zowel voor de vijf- als voor de zesjarigen. In de plaats van deze taalproef wordt er wel een taalscreening gedaan en dit voor elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs instroomt. Indien nodig, wordt er een taaltraject opgestart.

Kinderen die vervroegd ( op 5-jarige leeftijd) willen instappen in het eerste leerjaar, kunnen dit enkel mits gunstig advies van de klassenraad van de lagere school. Ook het CLB dient hier advies te verstrekken.  De uiteindelijke beslissing of het kind al dan niet toegelaten wordt tot het eerste leerjaar, ligt steeds bij de school.  Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier dus.

2.5       ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Bij de start van het schooljaar ontvangen de ouders een brief waarin de verdeling van de klasgroepen en de toegewezen leerkrachten bekend worden gemaakt.

 

 

 

 

 

2.6       AFWEZIGHEDEN (zie ook infobrochure onderwijsregelgeving)  

 

De school vindt het belangrijk dat je kind elke dan aanwezig is. Ook voor het behouden van de studietoelage en de overstap naar het eerste leerjaar is dit belangrijk. (Een kleuter uit de derde kleuterklas heeft immers 250 halve dagen aanwezigheid nodig)

 

Wegens ziekte

 • Voor een kleuter (  nog niet leerplichtig) volstaat het te telefoneren naar het secretariaat.
 • Voor kinderen van de lagere school:
 • Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is er een doktersbriefje nodig.
 • Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar (ziektebriefjes in bijlage).
 • Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Komt je kind na afwezigheid terug naar school en moet het nog medicijnen innemen?

Vraag aan de dokter een briefje waarin hij schrijft welke medicijnen en de hoeveelheid het kind moet innemen tijdens de schooluren.

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

Problematische afwezigheden

De school bespreekt elke niet-gewettigde afwezigheid met de ouders. Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden is de school verplicht samen met het CLB een begeleidingsdossier op te stellen. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

 

 

2.7       EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN)

Extra-muros activiteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen en worden ingepast in het leerprogramma van de school.  Het streefdoel is dat alle kinderen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. De kinderen ( lagere school) die niet meegaan op uitstap moeten wel naar school komen en krijgen andere taken.

Eéndaagse           uitstappen
Elk jaar zijn er enkele 'buitengewone' of ééndaagse schooluitstappen. Dan brengen we een bezoek aan een museum, het verkeerspark, een toneel of staat er ook al eens een plezieruitstapje op onze agenda.  Het kan gebeuren dat een activiteit toch niet kan doorgaan zoals gepland ( ziekte, problemen met vervoer,…. )

Al deze uitstappen worden aangekondigd per brief of staan telkens in de schoolagenda van het kind vermeld. 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen.  Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. 

meerdaagse uitstappen

In de tweede en in de derde graad gaan kinderen tweejaarlijks op meerdaagse uitstap.

 

2.8       GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS (zie infobrochure onderwijsregelgeving)

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De leerlingen krijgen een getuigschrift  basisonderwijs of een getuigschrift bereikte doelen. Dit laatste moet aangeven welke doelen leerlingen wel hebben bereikt.

Een getuigschrift basisonderwijs zal vanaf 1 september 2019 enkel toegang geven tot het 1ste leerjaar A en een getuigschrift bereikte doelen enkel tot het 1steleerjaar B.

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

 • De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • De gegevens uit het LVS;
 • Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.
 • ….

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure:

Let op:

 • wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
 1. wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

 1. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 2. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
 3. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

KSK

Dhr Herve Wellens

Patroonschapstraat 5

3010 Kessel-Lo

                              Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

                         Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen,  uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

 

2.9       ONDERWIJS AAN HUIS (zie infobrochure onderwijsregelgeving)

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs) bij een langdurige ziekte. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen bepaalde voorwaarden gelijktijdig te zijn vervuld (zie infobrochure onderwijsregelgeving).

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

2.10     ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN (zie infobrochure onderwijsregelgeving)

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

1.1           Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

1.2           Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1.2.1        Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting.

1.2.2        Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

1.2.3        Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
  2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
  3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
  4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

1.2.4        Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

1.3           Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen

1.3.1        Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting: Er is geen beroepsprocedure meer mogelijk

1.3.2        Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur:

vzw Katholiek Onderwijs Kessel-Lo

 Patroonschapstraat 5

3010 Kessel-Lo

                                                       Voorzitter: Herve Wellens

                              Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

 1. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

2.11     BIJDRAGEREGELING (zie infobrochure onderwijsregelgeving Financiële bijdrage)

Zoals de wet voorschrijft zal de school zich houden aan het kosteloos onderwijs.  Alle leermiddelen die noodzakelijk zijn om de ontwikkelingsdoelen of eindtermen te bereiken zal de school voorzien. Toch mag de school nog een bijdrage vragen voor een aantal ééndaagse activiteiten die het onderwijs boeiender maken.  Hiervoor is men gebonden aan de scherpe maximumfactuur.

Door het decreet van 23 december 2011 worden de bedragen van de maximumfactuur vanaf 1 januari 2012 aangepast.
De bedragen die gelden voor de scherpe maximumfactuur zijn voor het kleuteronderwijs niet meer leeftijdsgebonden. Voor het lager onderwijs geldt één bedrag per leerjaar. Een overzicht voor het schooljaar 2015-2016 vind je  hieronder.

Kleuterschool

€ 45

Lagere school

€ 85

Meerdaagse uitstappen

€ 435


Voor de meerdaagse uitstappen is er de minder scherpe maximumfactuur.  Dit houdt in dat in de schoolcarrière van een leerling van de lagere school maximum €420 mag gevraagd worden.

Er worden ook een aantal facultatieve zaken aangeboden (opvang, drankjes, tijdschriften). Deze zijn niet verplicht! De prijzen hiervan vind je in bijlage 4.

Betalingsmodaliteit / Wijze van betaling:

Onze school koos voor een geautomatiseerd betalingssysteem. Elke maand wordt een onkostennota mee naar huis gegeven. Ouders kunnen binnen de vijf dagen hierop reageren indien er een vergissing gebeurde. Wie geen domiciliëring heeft, wordt verzocht de rekening binnen de 10 dagen te betalen.

Sommige zaken ( welke niet verplicht zijn) blijven echter cash te betalen: schoolfotograaf, tijdschriften, vakantieboeken,…

Voor meerdaagse extra-muros activiteiten, tijdschriften... enz. wordt er vooraf een schriftelijke toestemming gevraagd, zodat de rekening hiermee overeenstemt.

Wijze van betaling:

 • Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden.
 • Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend. Toch proberen we hier steeds een oplossing te zoeken.

2.12     GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING (zie infobrochure onderwijsregelgeving Financiële bijdrage)

Na overleg binnen de schoolraad werden volgende afspraken gemaakt :

 • De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht.
 • De school kan een beperkt vermogensvoordeel nastreven ter bekostiging van haar werking.
 • Handelsactiviteiten die niet rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van de onderwijsopdracht kunnen enkel als ze een occasioneel karakter hebben.
 • De door de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven vrij van reclamemededelingen.
 • De aankondigingen van de door de school georganiseerde facultatieve activiteiten blijven vrij van reclamemededelingen, behoudens indien deze louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht wordt door middel van een gift, een schenking of een prestatie van een bij name genoemd natuurlijk persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.
 • Bedoelde reclamemededelingen dienen verenigbaar te zijn met het opvoedingsproject.

 

2.13     VERZEKERING


Onze school is verzekerd bij:           KBC Verzekeringen
                                                                          Waaistraat 6
                                                                          3000 LEUVEN

Wat dekt deze verzekering?

 • de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw kind t.o.v. derden voor schadegevallen die veroorzaakt worden in het schoolleven of door goederen die in het schoolleven gebruikt worden. Voor de schade die uw kind bij een derde zou kunnen veroorzaken en die niet gedekt is door de schoolverzekering, kan u een familiale polis afsluiten.
 • de lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval tijdens het schoolleven of op de schoolweg. De stoffelijke schade, bijvoorbeeld gescheurde kledingstukken, is uitgesloten. Een uitzondering hier is een gebroken bril, op voorwaarde dat deze op de neus van uw kind stond en er ook lichamelijke letsels zijn.

Waar geldt deze verzekering?

 • de waarborg Lichamelijke Ongevallen geldt zowel tijdens het schoolleven als op de schoolweg.
 • de waarborg Burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldt enkel tijdens het schoolleven.

Onder het schoolleven verstaan we alle schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de tijd dat uw kind in de school is, schoolreizen, sportactiviteiten, …

De schoolweg is de weg van huis naar school en omgekeerd, met eender welk vervoermiddel.

Wat te doen bij een ongeval?

 1. Het ongeval moet meteen worden gemeld aan de directeur of de verantwoordelijke van het secretariaat.
 2. U krijgt dan een geneeskundig getuigschrift mee en een begeleidende brief waarop het rekeningnummer kan vermeld worden waarop de uitbetaling mag gebeuren. Pas als deze twee documenten terug op school worden binnengebracht, wordt het formulier “schadeaangifte lichamelijk ongeval” van de KBC door de preventieadviseur ingevuld en maakt de preventieadviseur een dossier op  voor de verzekering.
 3. Ouders die al een onkostennota hebben kunnen deze voor het einde van de maand ook binnenbrengen op het secretariaat van de school. Laat u wel eerst terugbetalen door uw ziekenfonds. Daar ontvangt u reeds een gedeeltelijke teruggave. U vraagt daar een briefje waarop de niet terugbetaalde bedragen staan. Dit document mag ook binnengebracht worden op het secretariaat van de school.  Breng steeds de originele documenten binnen.
 4. Op het einde van elke maand worden de dossiers die in aanmerking komen doorgestuurd naar de verzekering. De verzekering betaalt alle kosten rechtstreeks aan de ouders terug.   

     

 

2.14     WELZIJNSBELEID

 1. Preventie

Brengen en afhalen Gelieve steeds de poort goed te sluiten en uw kind aan “de zee” af te zetten. De schooltassen worden bij aankomst in de klasmand (voor kleuters op de speelplaats, voor lagere school: in de lege klas) gelegd. Nadien spelen de kinderen buiten op de speelplaats.  Er is dan toezicht van een kleuterjuf.
’s Avonds vragen we aan de ouders, opa’s en oma’s  te wachten om de speelplaats te betreden tot de bel is gegaan. Een juf houdt toezicht aan de poort.

 

 1. Verkeersveiligheid

We bevelen aan dat alle kinderen tussen de herfstvakantie en de paasvakantie steeds een fluohesje dragen wanneer ze naar school komen en naar huis gaan. 
Als uw kind met de fiets naar school komt, gelieve er op toe te zien dat de fiets van uw kind voldoet aan de wettelijke reglementeringen. Het dragen van een fietshelm en fluohesje is aangewezen.

Aan de ouders vragen we om het goede voorbeeld te geven aan hun kinderen, en zich aan de verkeersregels te houden. Let erop dat de auto’s correct geparkeerd staan!


De school verwacht dat alle leerlingen, hun ouders en begeleiders de verkeersreglementen en de richtlijnen die de school geeft om de veiligheid na te streven, volgen. We verwachten hierbij het nodige respect voor de andere (zwakke) weggebruikers.

 

 1. Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze.

Indien een leerling ernstig gekwetst is, zal de school een dokter raadplegen. We proberen altijd eerst de ouders te verwittigen. Bij ernstige gevallen zullen we meteen naar de spoedgevallendienst van UZ Gasthuisberg of het H.Hartziekenhuis in de Naamsestraat gaan.

4.     Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in de hele school, ook op de speelplaatsen.

Personen die deze regel overtreden, worden verwijderd uit de school.

 

 1. Privacy

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met  questi en Wisa. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur. Meer uitleg hierover vind je ook op onze website.

6.Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

7.Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de opdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

Ouders kunnen zich niet verzetten tegen de overdracht van een verslag of gemotiveerd verslag in het kader van het M-decreet.

Vanaf 1 september 2015 zijn scholen namelijk verplicht om een (gemotiveerd) verslag van een CLB over te dragen aan de nieuwe school. Het originele verslag is eigendom van de ouders, daarom zal de nieuwe school een kopie ontvangen.

8.Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

2.15     OMGANGSVORMEN

Gedragsregels

Bij de start van het schooljaar worden de leefregels met de kinderen overlopen en besproken.  De leerlingen van de lagere school ondertekenen dit document en houden dit op een afgesproken plaats bij.

Milieubeleid
We dragen zorg voor het milieu!

 • we gebruiken gerecycleerd papier (met label);
 • we bieden drankjes aan in glazen flesjes;
 • kinderen van de lagere school krijgen een drinkbus waar zij water in kunnen doen.

Verwachtingen naar de ouders:

 • zoveel mogelijk brooddozen gebruiken (geen aluminiumfolie!);
 • zoveel mogelijk drank in een drinkbus meebrengen (geen drankjes in blik of glas (veiligheid). Lege brikjes of PET-flesjes nemen we liefst terug mee naar huis.

Kleding
Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden en vragen ook om de naam er in te schrijven.

Gezondheid
Elke woensdag is er een fruitdag op school. De kinderen brengen dan ( geschild) fruit of groenten mee in een doosje.
Alle andere dagen mogen de kinderen een versnapering voor tijdens de speeltijd of na school meebrengen. Snoep is verboden. Onder snoep verstaan we ook chips, allerlei chocolade koekjes,… Er zijn genoeg andere mogelijkheden.  Fruit of een droog koekje zijn aan te raden. Ook tijdens de ramadan verwachten wij dat de kinderen tijdens de schooluren een lunch eten en voldoende water drinken.

Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.  Als we merken dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

 

 

 

 

 

 

Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. Wij vragen aan de  ouders, grootouders en aanverwanten  om tijdens de schooluren geen contact te zoeken met de kinderen, ook niet tijdens buitenschoolse activiteiten.

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …:

- Afspraken in verband met oudercontact:

Co-schoolschap

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

Verjaardagen

De verjaardagen worden klassikaal gevierd. Er kan getrakteerd worden met bv. droge cake of koekjes…. Zeker geen chips, snoep, chocola, individuele geschenkjes…. We vragen de verjaardagsuitnodigingen na schooltijd aan de genodigden te bezorgen.

 

2.16     REVALIDATIE / LOGOPEDIE

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. De zorgcoördinator zal het noodzakelijke dossier in orde maken.

2.17     NIET TOEGELATEN OP SCHOOL

 • Gebruik van een GSM tijdens de schooluren
 • Multimedia-apparatuur (MP3, computerspelletjes,…)
 • Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden
 • Dure juwelen (niet verzekerd)
 • Eigen speelgoed (tenzij op vraag van de leerkracht)

 

 

 

 

 

 

 

Deel 3: Onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.dezonnebloemkessello.be.  De inhoud van de infobundel kan gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via brief of mail. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 4: Bijlagen

De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren dat zij

instemmen met het opvoedingsproject en het schoolreglement van de

VBS De Zonnebloem

Ortolanenstraat 2

3010 Kessel-Lo

Datum:

Naam en handtekening   

Ouder(s) / begeleiders

Bijlage: Adressen scholen van de scholengemeenschap “PLUS”

 • “De Ark” Kleuter- en lagere school Tiensesteenweg 340, 3000 Leuven
 • “Sint Pieterschool” Kloosterstraat 2, 3360 Korbeek-Lo
 • “ De Kraal” Van Bladelstraat 29, 3020 Herent
 • “ De Kraal” Schaffelkantstraat 47, 3020 Herent
 • “ De Kraal” Elststraat 95, 3020 Herent
 • “ De Kraal” Termerestraat 23, 3020 Winksele
 • “Vrije Basisschool Bleydenberg” Albert Woutersstraat 15 bus1, 3012 Wilsele
 • “ Vrije Basisschool De Twijg” Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal
 • “Vrije Basisschool Boven-Lo” Heidebergstraat 275 , 3010 Kessel-Lo
 • “Vrije Basisschool Vlierbeek” Abdij Vlierbeek 1, 3010 Kessel-Lo
 • “Vrije Lagere school Blauwput” Patroonschapstraat 5, 3010 Kessel-Lo
 • “ Vrije kleuterschool Blauwput” Jozef-Pierrestraat 104, 3010 Kessel-Lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen : maandag 3 september 2018

Vrije dagen van het eerste trimester

Woensdag 19  september 2018                                              pedagogische studiedag

Maandag 1 oktober 2018                                                       plaatselijke verlofdag

Maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 2 november 2018                 herfstvakantie    

Woensdag 21 november 2018                                                pedagogische studiedag

Maandag 24 december 2018 t.e.m. vrijdag 4 januari 2019           kerstvakantie

Vrije dagen van het tweede trimester

Vrijdag 8 februari 2019                                                         plaatselijke verlofdag

Maandag 4 maart  t.e.m. vrijdag 8 maart 2019                          krokusvakantie  

Woensdag 20 maart 2019                                                      pedagogische studiedag

Van maandag 8 april tot en met vrijdag 19 april 2019                 paasvakantie

Vrije dagen van het derde trimester

Woensdag 29 mei 2019                                                         pedagogische studiedag

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019                                O.H.Hemelvaart 

Maandag 10 juni 2019                                                          Pinkstermaandag

Info-avond

Dinsdag 11 september 2018                                                      15u30 + 18u30: kleuterschool

                                                                                                          16u30 + 19u30: lagere school

 

BIJLAGE ORGANOGRAM VAN DE SCHOOL/ ORGANISATIE 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie
Katrien Helsen  J

 

J Schoolbestuur
vzw Katholiek Onderwijs Kessel-Lo
Patroonschapstraat 5
3010  Kessel-Lo
voorzitter : Hervé Wellens

Onderwijzend personeel (kleuters)

J  Magali Willems                                    K0 12/24

J  Evy Van Bever                                     K0 12/24

J  Wendy Vansteenwegen                        K1 24/24

J  Tayneh Huyghe                                   K2  24/24

J  Sarah Forier                                        K3 20/24

J  Evy Van Bever                                     K3 4/24

kinderverzorging

J  Wendy Rummens                                  kinderverzorgster 4/32  

J  Kristien Van Herzele                             kinderverzorgster 4/32                         

                      

Onderwijzend personeel (Lagere school)

 

J  Karolien Luyten                                     L1 24/24

J  Lutgarde Van Hove                                L1 12/24

J  Wendy Maginelle                                   L2 24/24   

J  Eva Sonck                                              L3 24/24

J  Karleen Vancoppenolle                           L4 24/24

J  Lien Billiet                                             L5+6 14/24                          

J  Joke Sempels                                         L5+6  24/24

Zorg

J  Lutgarde Van Hove                                zorg ZB KS 12/24  

J                                                              zorgco 16/36

Bewegingsopvoeding

J  Martijn Henneau                                    LS 8/24                                         

J  Leen De Roeck                                       KS  10/24                                                                                                        

ICT-coördinator
J  Greet Liekens                                        ICT ( 4/36)

Administratief personeel
J  Mimi Van Ceulebroeck (secretariaat)      (10/36)
J  An De Groef (boekhouding)

Voor- en naschoolse opvang

J  Ingrid Segers

J  Huda Ali

Ouderraad
J  voorzitter Zonnebloem: Joke Lemiengre

Schoolraad
J  voorzitter: Friso De Clercq

CLB

J  Joke Vandervust

J  Nicole Keppens

J  Dr. An Vanderroost (schoolarts)

 

 

 

Bijlage

Voorbeeld afwezigheidsbriefje

Vrije Basisschool De Zonnebloem

Ortolanenstraat 275                                       AFWEZIGHEIDSBRIEFJE wegens ziekte

3010 Kessel-Lo

Mijn zoon/dochter  ………………….………………………….……………….  uit klas  ………. 

was afwezig van  ………………  tot en met  ……….…………

Reden :   ……….……………………………………………………………………………    

handtekening ouder (s), begeleider (s) :

Voor meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een medisch attest verplicht.
Bijlage

Richtinggevende lijst van bijdragen die per schooljaar kunnen worden doorverrekend aan de ouders.

Onderstaande diensten/voorwerpen worden door de leerkracht, indien nodig, aangestipt en  door het secretariaat met het correcte bedrag aangevuld op de maandelijkse schoolrekening.  De rubriekaanduiding vindt u ook op de schoolrekening terug. Het totaal van de bijdrage zal nooit meer dan €25/35/40(afhankelijk van de leeftijd) kleuter/schooljaar en €70/leerling lagere school/schooljaar bedragen.

Alle kinderen van de lagere school nemen deel aan volgende activiteiten (rekening houdend met de maximumfactuur

Pedagogische activiteiten

Toneelvoorstelling                                                         ± €   8,00
Schoolreis                                                                       ± € 18,50

Sportactiviteiten
Zwemmen (vanaf 3° kleuterkl)                                      ± €   1 per beurt (1x per 14 dagen) (gratis voor 6de)
Schaatsen                                                                        ± €   5,50              (de lagere school)
Sportactiviteit Stichting Vlaams schoolsport                ± €   7,50

                                           
              
Kleuters: Rollebolle,                                        ± €   6,50             
              
L1+L2: Kronkeldidoe                                       ± €   7,00
              
L3+L4: Alles met de bal                                   ± €   6,50
              
L5+L6: Doe-aan-sportbeurs                            ± €   2,50
Sportdag lagere school                                                  ± €   10,00

Abonnementen (facultatief)  (prijzen worden jaarlijks aangepast en bij het begin van het schooljaar in een apart schrijven aan de ouders meegedeeld)

Toezichten naschoolse opvang (facultatief)
Voorbewaking                   €  00,45 (per begonnen kwartier/kind)(van 7u00-8u00)
Nabewaking                       €  00,45 (per begonnen kwartier/kind )

Korting als meerdere kinderen van 1 gezin gelijktijdig in de opvang blijven.

Bij laattijdige afhaling       €    5 per kwartier (per kind) (na 18u00) (na 13u15 op woensdag)

 

Diversen (facultatief)
Niet verplicht elk schooljaar opnieuw aan te schaffen :
               Turnbroekje                                      €   12,00                
               Turnbloesje                                       €   12,00

Kopie ( op vraag van ouders)                          € 0,10                  

Klasfoto                                                              €   2,00
Nieuwjaarsbrief                                               ±€   1,00

 

 

Bijlage : Enkele formulieren (indien van toepassing)

 • Aanvraagformulier tijdelijk onderwijs aan huis niet-chronische ziekte.
 • Aanvraagformulier tijdelijk onderwijs aan huis chronische ziekte.
 • Melding schoolverandering.
 • Verklaring op eer ‘onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’
 • Fiche voor leerlingen in het basisonderwijs die behoren tot de woonwagenbewoners.
 • Vragenlijst over de achtergrond van uw kind.
 • Mededeling weigeren leerling met specifieke noden.
 • Mededeling weigeren leerling omwille van vooropgestelde capaciteit.

Lijst met formulieren die mogelijk van toepassing kunnen zijn:

 1. BaO/97/5:
  Aanvraagformulier tijdelijk onderwijs aan huis niet-chronische ziekte (xls)

http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/2296.xls (FORM002296)

Aanvraagformulier tijdelijk onderwijs aan huis chronische ziekte (xls) http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/2853.xls (FORM002853)

 1. BaO/97/12
  Melding van schoolverandering

http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13022_bijlage.doc (FORM00373)

 1. BaO/2006/03
  Verklaring op eer ‘onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’

http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/2545.doc (FORM002545)

 1. BaO/2006/04
  Fiche voor leerlingen in het basisonderwijs die behoren tot de woonwagenbewoners

http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/2719.doc (FORM002719)

 1. NO/2007/04
  Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders

http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3243.doc (FORM003243)

 1. Decreet gelijke onderwijskansen
  Mededeling weigeren leerling met specifieke noden

               http://ond.vsko.be/pls/portal/docs/PAGE/VVKBAORUBRIEKEN2006/DIRECTIES/MODEL

               Mededeling weigeren leerlingen omwille van vooropgestelde capaciteit
               http://ond.vsko.be/pls/portal/docs/PAGE/VVKBAORUBRIEKEN2006/DIRECTIES/MODEL

Copyright © 2017 Vrije Basisschool De Zonnebloem Kessel-lo Rights Reserved

Maak een artikel

Bezoekers

We hebben 212 gasten en 3 leden online